Wangsakerta

Mei 6, 2008

Pangéran Wangsakerta (? – 1713), pangéran katilu Cirebon, salasaurang putra Panembahan Girilaya nu babarengan jeung dua lanceukna (Pangéran Mertawijaya jeung Pangéran Kertawijaya) mingpin Karaton Cirebon sapupus ramana.

Daptar eusi

 Catetan sajarah

Catetan sajarah ngeunaan Pangéran Wangsakerta aya dina naskah perjangjian antara Karaton Cirebon jeung VOC. Nu nawis éta perjangjian ti pihak Cirebon nyaéta Sultan Sepuh (Pangéran Mertawijaya), Sultan Anom (Pangéran Kertawijaya), jeung Pangéran Wangsakerta katut genep urang anggota jaksa pepitu séjénna.

Numutkeun Saléh Danasasmita, ngaran Pangéran Wangsakerta ampir taya nu mikawanoh dina kahirupan sapopoé sajarah Cirebon, sabab leuwih dipiwanoh salaku Panembahan Cirebon I nu nyepeng kalungguhan “Asistén Sultan Sepuh”. Dina sumber VOC séjén, anjeunna katelah ogé salaku de derde Prins van Cheribon (Pangéran Katilu Cirebon), sedengkeun dina buku seri Priangan nu disusun ku F. De Haan, anjeunna katelah salaku Depati Topati (Adipati Tohpati), kalawan katerangan (nyutat tina laporan B. van der Meer & Jan Mulder) yén anjeunna teu kaasup kawargian karaton Banten.

Katerangan panglengkepna ngeunaan Pangéran Wangsakerta, aya dina naskah Pustaka Nagarakretabhumi parwa I, sarga 4, nu disusun ku anjeunna pribadi. Naskah éta nyebutkeun yén anjeunna saindung sabapa jeung Sultan Sepuh & Sultan Anom.

 Karyana

Pangéran Wangsakerta kawentar ku karya-karyana nu katelah “Naskah Wangsakerta“, nu di antarana (dina naskah nu diluhur disebut) ngadadarkeun ngeunaan silsilahna.

Iklan

Naskah Wangsakerta

Mei 6, 2008

Naskah Wangsakerta nujul ka sakumpulan naskah nu disusun ku Pangéran Wangsakerta pribadi atawa nu disusun ku “Panitia Wangsakerta“. Dumasar eusi Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara parwa (bagian) V sarga (jilid/naskah) 5 nu mangrupa daptar pustaka, sahanteuna pabukon Karaton Cirebon ngoléksi 1703 judul naskah, 1213 di antarana mangrupa karya Pangéran Wangsakerta saparakanca.

Daptar eusi

Naskah Wangsakerta nujul ka sakumpulan naskah nu disusun ku Pangéran Wangsakerta pribadi atawa nu disusun ku “Panitia Wangsakerta“. Dumasar eusi Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara parwa (bagian) V sarga (jilid/naskah) 5 nu mangrupa daptar pustaka, sahanteuna pabukon Karaton Cirebon ngoléksi 1703 judul naskah, 1213 di antarana mangrupa karya Pangéran Wangsakerta saparakanca.

Daptar eusi

Panitia Wangsakerta

Dina pamuka unggal naskah karya Wangsakerta salawasna diémbarkeun ngeunaan prosés dijieunna naskah-naskah éta. Panitia–nu dipingpin ku Pangéran–Wangsakerta ieu dimaksudkeun pikeun nyumponan amanat ramana, Panembahan Girilaya, sangkan nyusun kisah karajaan-karajaan Nusantara. Panitia ngadeg pikeun ngayakeun gotrasawala antara para ahli (sajarah) ti sakuliah Nusantara, nu hasilna disusun jeung ditulis jadi naskah-naskah nu kiwari katelah Naskah Wangsakerta téa. Gotrasawala ieu lumangsung taun 1599 Saka (1677 M), sedengkeun panyusunan naskah-naskahna méakeun waktu nepi ka 21 taun (réngsé 1620 Saka, 1698 M).

 Karya Panitia Wangsakerta

Naskah-naskah nu dihasilkeun ku Panitia Wangsakerta bisa digolongkeun kana sababaraha judul:

 Kaayaan naskah

Naskah-naskah Wangsakerta disimpen di Musium Sri Baduga, Bandung. Naskah-naskah ieu ditulis maké mangsi hideung dina kertas daluang. Numutkeun Arsip Nasional, umur ieu keretas téh kira saratus taunan. Sigana, naskah-naskah nu aya téh mangrupa naskah salinan nu ditulis kira ahir abad ka-19.

 Kontrovérsi

Kapanggihna naskah Wangsakerta dina taun 1970-an, lian ti nimbulkeun rasa bungah jeung hélok nu kacida alatan kalengkepanana, pikeun sawatara pihak nimbulkeun rasa mangmang, malah sababaraha ahli nyangka yén ieu naskah téh aspal (asli tapi palsu). Di antara alesan-alesan nu ngaragukeun ieu naskah, nyaéta:

 • historis teuing, teu galib jeung umumna eusi naskah nu sajaman (babad, kidung, tambo, hikayat);
 • akurna eusi naskah jeung karya-karya sarjana Kulon (J.G. de Casparis, N.J. Krom, Eugene Dubois, jsb.), sahingga aya sangkaan yén ieu naskah dijieun ngarujuk ka karya sarjana-sarjana tadi (lain dijieun abad ka-17);
 • kaayaan fisik naskah (kertas/daluang, mangsi, wangun aksara) can katalungtik

tatalirabi

Mei 5, 2008

Ulah rèk pègat tali Rarabi


Tètèp Meungkeut Pageuh
Ulah rèk pegat rasa kaheman
nyancang katresna urang dua’an

 

Ulah rèk pegat,ulah rèk sapat
Janji sa’ati mupusti pasnini

Pasang subaya


Tèteup Nganteub dina qolbu

 

Langgeng Katineung dina jajantung


mugia kasorang seja tinek kanan
kacinta urang kanyaah urang nu dua’an
nyanding katintrim nyandang kaheman

 

Estu satuhu lana satia salawasna
duriat anu marengan

Kanya’ah anu  karandapan


Tebih Balayi jauh kaceuceub

 

Anggang kamelang kango salawasna
hareupan urang, udagan urang
Bagja sasarengan  satuhu salamina

Geusan ngajagi tatalirabi

 

 

By:ewon

Buah hate nu di pika deudeuh

SERAT TI ANJEUN

April 29, 2008

kembang tresna natrat na serat munggaran ti anjeun
janji matri na dasaring sanubari ti anjeun
kecap cinta diréka ku basa éndah ti anjeun
serat anjeun éndah duh duh éndah
geter tineung paheut jangji
duriat ukur kaserat
imut anjeun teuteup anjeun
iraha atuh sumpingna
geter tineung paheut jangji
duriat ukur kaserat
imut anjeun teuteup anjeun
iraha atuh sumpingna

(juru kawih: détty kurnia)

istilah-istilah wanci

April 29, 2008
 • lingsir ngulon kira-kira tabuh 14.00
 • asar kira-kira tabuh 15.00
 • paososoré kira-kira tabuh 16.00
 • ngampih laleur kira-kira tabuh 17.00
 • tunggang gunung kira-kira tabuh 17.30
 • sariak layung kira-kira tabuh 18.00
 • sareupna/magrib kira-kira tabuh 18.15
 • harieum beungeut kira-kira tabuh 18.30
 • isa kira-kira tabuh 19.00
 • sareureuh budak kira-kira 21.00
 • sareureuh kolot kira-kira tabuh 21.30
 • peuting kira-kira tabuh 23.00
 • tengah peuting kira-kira tabuh 24.00
 • usum tumorék kira-kira tabuh 24.30
 • janari leutik kira-kira tabuh 01.30
 • janari gedé kira-kira tabuh 02.00
 • disada rorongkéng (kongkorongok hayam sakali) kira-kira tabuh 02.30
 • haliwawar kira-kira tabuh 03.00
 • kongkorongok hayam dua kali kira-kira 03.30
 • janari kira-kira 04.00
 • subuh kira-kira tabuh 04.30
 • balébat kira-kira tabuh 05.00
 • carangcang tihang kira-kira tabuh 05.30
 • isuk-isuk kira-kira tabuh 06.00
 • murag ciibun kira-kira tabuh 07.00
 • pecat sawed kira-kira tabuh 09.00
 • haneut moyan kira-kira tabuh 10.00
 • rumangsang kira-kira tabuh 11.00
 • tengah poé/lohor kira-kira tabuh 12.00
 • mengok kira-kira tabuh 13.00
 • samoja

  April 20, 2008

  Kedalna Asih Na Bulan Pinuh Mamanis
  Hiji Jangji Pasini Na Resmining Wanci

  Mangsa Samoja Jongjon Kembangan
  Duh Eulis Langit Lenglang
  Angin Rintih Dina Ati Aduh… 

  Lalakon Lawas Na Bulan Pinuh Katineung 
  Aya Jangji Pasini Nu Henteu Ngajadi 
  Mangsa Samoja Geus Ngarangrangan 
  Duh Ieuh Langit Angkeub 
  Samagaha Dina Hate Duh…. 

  Ayeuna Kantun Waasna Jungjunan 
  Lalakon Katukang Diteang Ngan Kuciptaan 

  Kamari Nu Pamit.. Kamari Nu Pamit 
  Datang Deui Na Kalangkang 
  Ayeuna Tinggal Ngangresna Jungjunan 
  Lalakon Nu Pegat Disambung Ngan Kuciptaan 

  Kamari Nu Leungit..  Kamari Nu Leungit 
  Rek Lebeng Mo Deui Datang 

  surat ondangan

  April 20, 2008

  Geus Jadi Tradisi, Mun Narima Ondangan 
  Hiji Pangakuan Tatali Mimitran 
  Panyambat Kisobat Anu Luhur Ajenna 
  Dasar Hirup Kumbuh Hukum Adat Bangsa 

  Ngan Sok Aya Kalana Mun Narima Ondangan 
  Sok Ngadadak Baluweng Atoh Campur Jeung Bingung 

  Padahal Henteu Dipaksa Moal Matak Jadi Dosa 
  Teu Kakurung Ku Ancaman Ey … Korban Prasaan 

  Padahal Henteu Dipaksa Moal Matak Jadi Dosa 
  Najan Waktuna Teu Datang Ey … Sok Era Panggih 

  Bulan Istimewa Nu Hajat Tambah Rea 
  Ondangan Marema Rabul Ti Tatangga 

  Tinu Jauh Cunduk Tinu Anggang Datang 
  Tinu Deukeut Ngaleut Ti Dulur Murudul

  galindeng garut

  April 16, 2008

  *Iye kuring putra garut

           <.Singkil gandang rek matandang

       <.Ngagalindeng lagu garut

   <.Garut intan pangirutan 

   *Rahayat jeng pamarentah

        <.Samiuk sabilulungan

            <.Panttrang pasalia paham

                <.Geusan garut komaraan 

  * Endah ….. garut nyandang kaendahan

        <.Tertib…….garut nyandang katertiban

      <.Aman ….jauh tina pacengkadan

  <.Nyaman   ..ngenah nyandang,ngenah nyanding 

   *Kerta tengtrem kerta raharja

        <.Ngajugjug rido ilahi

         <.Garut indah:matak betah tumaninah

             <.Garut tertib,kajojo kamana-mana 

         <.Garut:aman jauh tina panca bahya

  <.Garut aman ngenah ngaheunang-ngaheuning

  Dua Dasa Warsa Caraka Sundanologi

  April 14, 2008

  Ku DADAN SUTISNA & DHIPA GALUH PURBA

   

  Salah sahiji lembaga anu gedé jasa dina marajian gumelarna sawarata pangarang Sunda, taya lian Caraka Sundanologi. Loba pangarang Sunda anu kiwari keur meujeuhna moyan, kalayan pamianganana téh ti Caraka Sundanologi. Nepi ka kiwari, nyorang mangsa duapuluh taun, Caraka Sundanologi tetep éksis dina sawatara kagiatan kasundaan, malah kagiatanana leuwih jembar. Iwal ti nungtun para pangarang anyar, aya téater rayat, sisindiran, cianjuran, sinétron Sunda, jeung sawatara kagiatan séjénna.

   

  CARAKA Sundanologi diadegkeun taun 1986, kalayan ditaratas ku para sastrawan Sunda, antarana Adang S, Abdullah Mustafa, Aam Amilia, Wahyu Wibisana, Rustandi Kartakusumah, Usép Romli, jsté. Numutkeun Prof. Dr. Édi. S. Ékadjati, ngadegna Caraka Sundanologi raket pisan patalina sareng  Proyék Penelitian dan Pengkajian Budaya Sunda, anu disebut Sundanologi. Haritam éta proyék téh dipingpin Edi S. Ekajati, kalayan kantorna di Gedong Merdéka Bandung. Saur Édi,  kapungkur téh aya kagitan anu  diwaragadan ku pamaréntah, aya ogé kréativitas masarakat. Anu kalebet kréativitas masarakat di antawisna kusrsus sajarah sunda, kursus wartawan, sareng kursus ngarang. Kursus pangarang pisan anu salajengna diajukeun ku Adang S, pikeun kagiatan Proyék Penelitian dan Pengembangan Budaya Sunda.

  Tangtos baé aya alesan pangna Adang S milih ngayakeun kursus ngarang. Numutkeun Adang S, proyék penelitian mah kurang karasa ku balaréa, jadi mending kénéh ngalatih para nonoman dina widang ngarang Sunda. Anu daptar téh aya 318 urang, kalayan réréana mahasiswa. Der baé dialajar ngarang kalayan daria, diluluguan ku Adang S. Malah numutkeun Nana Sukmana, diajar ngarang di caraka téh kacida resepna. Batan tinggaleun diajar ngarang mah, mending kénéh henteu kuliah. Lain sakali dua kali, Nana Sukmana bolos kuliah alatan waktuna pagedrug jeung diajar ngarang. Nana Sukmana anu kapungkur diajar ngarang di Caraka Sundanologi, kiwari geus jadi redaktur HU. Galamédia.

  Sanggeus lungsur-langsar dialajar ngarang, anggota Caraka Sundanologi ngusulkeun sangkan diajar  cianjuran. Kahayang anggota téh diturutkeun, breng wé dialajar cianjuran. Anu hayang diajar téater ogé dipupujukeun, dikirimkeun ka Téater Sunda Kiwari. Taun 1989, proyék penelitian dan pengkajian budaya Sunda dihapus ku pamaréntah. Kilang kitu, kagiatan Caraka Sundanologi henteu ngiringan tilem. Malah beuki daria dina rupaning kagiatan kasundaan. Hartina, Caraka Sundanologi henteu gumantung kana proyék. Tapi tempatna ngalih, ti Gedung Merdéka ka gedong YPK (Yayasan Pusat Kebudayaan), di Jln. Naripan, Bandung.

  Ka dieunakeun, loba di antara masarakat anu tumanya, boh sacara langsung atawa teu langsung, ngeunaan kagiatan Caraka Sundanologi anu siga ninggalkeun tatapakan mimiti, nyaéta nyitak pangarang Sunda.  Caraka siga anu leuwih riweuh nguruskeun pagelaran, boh dina panggung atawa dina télévisi. Kumaha jawaban Adang S? Saur Adang S, panginditan téh mémang tina kursus ngarang, tapi apan seuhseuhanana mah seja miara basa katut sastra Sunda, béh dituna ajén budaya Sunda. Sanajan kiwari Caraka leuwih loba ngurus pagelaran, sabenerna mah titincakanna éta2-éta kénéh. Upamana basa Caraka Sundanologi ngadamel sinétron “Karnadi Anémer Bangkong”, apan éta téh dumasar kana novél Sunda “Rusiah Nu Goréng Patut”. Jadi, éta téh kaasup ngawanohkeun sastra Sunda baheula.

  Kumaha ari sisindiran? Saur Adang S, sisindiran téh nepi ka caraka ngadeg ampir-ampiran geus rék pareum. Jarang anu nanggap sisindiran. Tapi sanggeusna dipopulérkeun ku Caraka dina télévisi, sisindiran hirup deui. Dina koran, dina radio jadi ramé. Malah aya nu ngayakeun pasanggiri sisindiran sagala. Jadi kagiatan Caraka Sundanologi henteu méngpar tina titincakan.

  Perkara sisindiran, numutkeun Suryana, urang pilemburan anu sok nongton sisindiran, saleresna mah sisindiran téh mangrupi tontonan anu dianti-anti, mung hanjakal waktosna ngan sakedap. Iwal ti éta, aya deui kahanjakal téh, anu mawakeunana siga anu teu alami, kumargi katawisna téh jiga dijieun-jieun pisan. Suryana ogé nyarankeun sangkan Caraka Sundanologi henteu ngan nmintonkeun sepuh wungkul, tapi murangkalih ogé sakali-kali mah kedah diajakan maén sisindiran.

  Adang S mémang mobanda loba gagasan anu teu acan bisa kacimponan, lantaran pagedrug jeung urusan Waragad.. Contona Caraka Sundanologi  keyeng pisan ngagarap sinétron dumasar kana novél “Apun Gencay”, karaya Yus Rusyana. “Alus pisan éta novél mun disinétronkeun. Tapi lantaran waragad,jadi wé teu tulus. Hayang mayeng ngayakeun pasanggiri masa puisi, pasanggiri sisindiran, sarua éta ogé kateug lantaran waragad…” kitu saur Adang S.

  Caraka Sundanologi saban taun narima pendaptaran anggota anyar. Dina pormulirna disebutkeun, aya anu rék diajar ngarang, diajar ngacapi, diajar téater, jeung sajabana. “Hanjakal, éta téh teu lana. henteu jiga nu baheula. Naon masalahna teu kapanggih, atawa naha mémang méntal urang Sunda ayeuna siga kitu…” saur Adang S bari ngadadarkeun basa aya anu diajar ngarang. Konsépna siga baheula. Anu diajar ngarang téh mimiti 15 urang, minggu hareupna tinggal 10 urang, minggu hareupna deui tinggal salapan urang, antukna mah béak wé. Jadi, lain salah Caraka Sundanologi, lamun mémang regenerasi pangarang Sunda henteu pati kapaliré.

  Solusi pikeun ngungkulan éta kaayaan, numutkeun Aam Amilia, murid-murid anu baheula dialajar ngarang ka Caraka Sundanologi, kiwari geus meujeuhna jadi guru. Puguh baé anu ditétélakeun ku Aam Amilia téh kalintang hadéna, mangrupa salah sahiji tarékah pikeun ngagelarkeun para pangarang Sunda entragan anyar, anu numutkeun Aam Amilia, kiwari téh keur rada keueung nilik kurangna para pangarang Sunda.***

   

  Dimuat di Majalah Seni Budaya No. 173, Maret 2006

  Undak-usuk Basa

  April 14, 2008
  No. Loma Lemes ka Sorangan Lemes ka Batur
  1 abus, asup, lebet, lebet
  2 acan, tacan, encan, teu acan, teu acan
  3 adi, adi, rai, rayi
  4 adu adu aben
  5 ais ais emban
  6 ajang, keur kanggo haturan
  7 ajar ajar wulang, wuruk
  8 aji, ngaji ngaji ngaos
  9 akang akang engkang
  10 aki pun aki tuang ?yang
  11 aku, ngaku aku, ngaku angken, ngangken
  12 ali ali cingcin, l?l?p
  13 alo pun alo kapiputra
  14 alus sa sa
  15 amb?h, supaya supados supados
  16 ambek ambek bendu, wera
  17 ambeu, ngambeu ngambeu ngambung, ngangseu
  18 amit, amitan permios permios
  19 anak pun anak tuang putra, putra
  20 anggel bantal bantal
  21 anggeus, enggeus r?ngs parantos
  22 angir, diangir dikuramas dikujamas
  23 angkir, diangkir diondang, disaur diulem, disaur
  24 anjang, nganjang ngadeuheus natamu
  25 antara antara antawis
  26 anteur, nganteur jajap, ngajajapkeun nyarengan
  27 anti, nganti, dago, ngadagoan ngantosan ngantosan
  28 arang, langka awis-awis awis-awis
  29 ar bad?, seja bad?, seja
  30 arep, ngarep-ngarep ngajeng-ngajeng ngajeng-ngajeng
  31 ari dupi dupi
  32 asa, rarasaan raraosan raraosan
  33 asal kawit kawit
  34 aso, ngaso ngaso leleson
  35 astana pasar?an pajaratan
  36 atawa atanapi atanapi
  37 ati-ati, kad ati-ati atos-atos
  38 atoh, bungah bingah bingah
  39 awak awak salira, sarira
  40 aw?w aw?w istri
  41 babari, gampang gampil gampil
  42 babatang mayit layon
  43 baca aos aos
  44 badami badanten badanten
  45 badarat badarat nyacat
  46 bad?ga r?ncang r?ncang
  47 ba?, keun ba sawios, teu sawios sawios, teu sawios
  48 bag bag haturan
  49 bageur bageur sa? manah
  50 baheula kapungkur kapungkur
  51 baju baju raksukan
  52 bakti baktos baktos
  53 balik, mulang wangsul mulih
  54 balur balur lulur
  55 bangga sesah sesah
  56 bangun bangun sapertos
  57 bantu, babantu babantu ngiring ngadamel
  58 bapa pun bapa tuang rama
  59 baraya, dulur r?r?han, wargi wargi
  60 bareng, reujeung sareng sareng
  61 bar?to kapengker, kapungkur kapungkur
  62 batuk batuk gohgoy
  63 batur, babaturan r?r?ncangan r?r?ncangan
  64 bawa bantun candak
  65 bawarasa ku ?mutan, bawiraos ku ?mutan, bawiraos
  66 b?ak s? s?
  67 b?da b?nten b?nten
  68 begang, kuru begang langsip, langsit
  69 b?ja, b?b?ja wawartos, popoyan wawartos, pupulih
  70 bendo bendo udeng
  71 bener, enya leres leres
  72 beng?k, mengi asma ampeg
  73 b?r?, m?r maparin, masihan ngahaturanan, ngal?l
  74 berekah pang?sto, pang?stu, aya hibar damang, wilujeng
  75 beubeur beubeur beulitan
  76 beuheung beuheung tenggek
  77 beuki beuki, seneng sedep
  78 beulah palih palih
  79 beuli, meuli m?s ngagaleuh
  80 beunang k?nging k?nging
  81 beungeut beungeut pameunteu, raray
  82 beurang siang siang
  83 beurat abot abot
  84 beuteung padaharan patuangan, lambut
  85 bibi pun bibi tuang ibu
  86 bikeun, mikeun maparinkeun ngahaturkeun, nyanggakeun
  87 bilang, milang ng?tang ng?tang
  88 bingung bingung ?wed
  89 bireungeuh, mireungeuh mireungeuh ningali
  90 birit, bujur birit, bujur imbit
  91 bisa tiasa iasa
  92 bisi bilih bilih
  93 bisul bisul gambuh
  94 bitis bitis wentis
  95 biwir biwir lambey
  96 boa tiasa jadi tiasa jadi
  97 boga gaduh kagungan
  98 bolonan, kotoran, palangan udur sasih, kareseban kareseban
  99 buang, bubuang, ngising miceun kabeuratan
  100 budak budak murangkalih
  101 bujal bujal, puseur udel
  102 buka (puasa) buka bobor
  103 bukti buktos buktos
  104 bulan sasih sasih
  105 bungah, gumbira bingah bingah
  106 burit sonten sonten
  107 buru bujeng bujeng
  108 butuh perlu peryogi
  109 cabak, nyabak nyabak nyepeng
  110 cacangkir, cangkir cacangkir, cangkir tangkepan
  111 cageur pang?sto, pang?stu damang
  112 calana calana lancingan
  113 candung candung wayuh
  114 caneut, nyaneut nyaneut ngaleueut
  115 cangk?ng cangk?ng angk?ng
  116 cap cap palay
  117 caram, car nyar ngawagel
  118 carang, langka awis, awis-awis awis, awis-awis
  119 car?c saputangan salempay
  120 car?k, nyar?kan nyar?kan nyeuseul, nyauran
  121 carita, omong, nyarita, ngomong nyanggem nyarios
  122 c?c?wok ob?h, omb ob?h, omb
  123 cekel, nyekel nyekel nyepeng
  124 celuk, nyeluk, gero, ngageroan nyauran ngagentraan
  125 cenah, c?nah cenah, c?nah saurna
  126 ceuli ceuli cepil
  127 ceurik ceurik nangis
  128 cici, nyician nyician mairan
  129 cicing matuh calik, linggih
  130 ciduh ciduh ludah
  131 cik, cing, coba cobi cobi
  132 cikal anak cikal putra pangageungna
  133 ciling, pacilingan kakus jamban
  134 ciri tanda tawis
  135 cium, nyium nyium ngambung
  136 cokot, nyokot ngabantun nyandak
  137 cukup, mahi cekap cekap
  138 cukur, dicukur dicukur diparas
  139 cumpon, nyumponan nyumponan nyaosan
  140 cunduk, datang dongkap sumping, rawuh
  141 da da?k, purun kersa
  142 dagang dagang icalan
  143 dahar neda tuang
  144 dangdan dangdan dangdos
  145 dapur dapur pawon
  146 d?ng?, ngad?ng nguping, mireng ngadangu
  147 deukeut deukeut caket
  148 deungeun-deungeun nu san?s, san?s wargi nu san?s, san?s wargi
  149 didik, ngadidik ngatik miwuruk, mitutur, miwejang
  150 diri diri salira
  151 diuk diuk calik, linggih
  152 dubur dubur palawangan
  153 duga, kaduga kaduga kiat
  154 duit artos artos
  155 dum?h, lantaran jalaran ku margi
  156 ?l ?l kawon
  157 ?ling, inget ?mut ?mut
  158 ?mboh, tambah tambih tambih
  159 embung alim, narah (aw?w teu kersa
  160 em?t, saem saeutik saeutik
  161 endeng, saendeng-endeng salamina sapapaosna
  162 ?ndong, ng?ndong ng?ndong ngawengi
  163 enggon pamondokan pangkuleman
  164 ?ra isin lingsem
  165 ?stu, ng?stukeun, nurut ng?stokeun ng?stokeun
  166 eukeur, keur nuju nuju
  167 eusi, ngeusian ngalebetan ngalebetan
  168 euweuh teu aya teu aya
  169 gancang ?nggal ?nggal
  170 gand r?ncang r?ncang
  171 gand?ng gand?ng baribin
  172 ganti ganti gentos
  173 gard?ng, r?r?gan gard?ng lalangs
  174 gaw gaw damel
  175 ged ged ageung
  176 g?g g?g landep
  177 gelung gelung sanggul
  178 genah, geunah raos raos
  179 gering udur teu damang
  180 getol getol kersaan
  181 geuing, ngageuing ngageuing ng?mutan
  182 geulang geulang pinggel
  183 geura, p?k, h geura, mangga mangga
  184 geuwat geuwat ?nggal
  185 gigir, gigireun gigireun g?d?ngeun
  186 gilir, bagilir bagilir bagentos
  187 gimir gimir rentag manah
  188 goda, gogoda, cocoba cocoba cocobi
  189 gor?ng, jor gor?ng awon
  190 gugu, ngagugu nurut tumut
  191 guguling guguling pepedek
  192 gura-giru gura-giru ?nggal-?nggalan
  193 gusar, digusar digusar dipeper
  194 haben haben teras-terasan
  195 hadir, ngahadiran nungkulan ngaluuhan
  196 hal, perkara perkawis perkawis
  197 halis halis kening
  198 hampura, maap hapunten hapunten, haksama, haksami
  199 harega, harga harga pangaos
  200 hareup payun payun
  201 harti harti hartos
  202 hat hat manah
  203 hawatir, watir, karunya watir hawatos
  204 hayang hayang, hoyong palay
  205 hayu hayu mangga
  206 h?lok h?ran h?meng
  207 h?s?, susah, pelik sesah sesah
  208 heuay heuay angob
  209 heubeul, lawas heubeul lami
  210 heug, seug mangga mangga
  211 hili, tukeur liron liron, gentos
  212 hina laip laip
  213 hirup hirup jumeneng
  214 hitut hitut kabobosan
  215 hudang hudang gugah
  216 huntu huntu waos
  217 hutang hutang sambetan
  218 iber, b?ja, warta wartos wartos
  219 idin widi widi
  220 igel igel ibing
  221 iket tetopong udeng
  222 ilik, ngilikan ningalian ningalian
  223 ilu, ngilu ngiring ngiring
  224 imah rorompok bumi
  225 impi imp imp
  226 imut imut m?sem
  227 incu pun incu tuang putu
  228 indit, miang mios angkat
  229 indung pun biang tuang ibu
  230 inggis, risi inggis, risi r?mpan
  231 injeum tambut tambut
  232 inum inum leueut
  233 irung irung pangambung
  234 isuk, isukan ?njing ?njing
  235 iteuk iteuk teteken
  236 itung itung ?tang
  237 iwal, kajaba kajaba kajabi
  238 jaba jaba jabi
  239 jaga jaga jagi
  240 jalma, jelema jalmi jalmi
  241 jauh tebih tebih
  242 jawab walon waler
  243 jero lebet lebet
  244 jeung sareng sareng
  245 jiga jiga sapertos, sakarupi
  246 jima sapatemon sapatemon
  247 jinah jinah ngalambangsari
  248 jual ical ical
  249 jugjug bujeng bujeng
  250 juru, ngajuru ngalahirkeun babar
  251 kabar, b?ja, warta wartos wartos
  252 kab?h, kab?hanana sadayana sadayana
  253 kabur, minggat minggat lolos
  254 kacida, nataku, nataku, pant kalintang kalintang
  255 kadang, kadang warga kadang wargi wargi-wargi sadayana
  256 kajeun, keun ba sawios sawios
  257 kakara, kar nemb nemb
  258 kalan-kalan, sakapeung sawaktos-waktos sawaktos-waktos
  259 kalenger, kapa?han kapa?han kapidara
  260 kapalang, kagok kapambeng kapambeng
  261 kar?mbong kekemben kekemben
  262 kari, tinggal kantun kantun
  263 kasakit, nyeri kasakit, kanyeri kasawat
  264 katara, kaciri katawis katawis
  265 katuhu katuhu tengen
  266 kawantu kawantos kawantos
  267 kawas, saperti sapertos sapertos
  268 kawin nikah jatukrami, r?nd?ngan
  269 k?d k?nca kiwa
  270 kedeng, ngedeng ngedeng ?bog
  271 k?jo, sangu sangu sangu
  272 k?l k?l ingkab
  273 k?l?k, ng?l ng?l ngad?h
  274 keris keris duhung
  275 k?sang karinget karinget
  276 keur, pikeun kanggo haturan
  277 kiih kahampangan kahampangan
  278 kira, sangka, ngira, nyangka nginten nginten
  279 kocap, kocapkeun, kacaritakeun kacarioskeun kacarioskeun
  280 kolot kolot sepuh
  281 komo, sumawonna komo, sumawonna sumawonten
  282 kongkorong kangkalung kangkalung
  283 kop, p mangga mangga
  284 kuat kiat kiat
  285 kubur kaluat kaluat
  286 kudu kedah kedah
  287 kuku kuku tanggay
  288 kulawarga kulawarga kulawargi
  289 kumbah kumbah wasuh
  290 kumis kumis rumbah
  291 kumpul kempel kempel
  292 kungsi kantos kantos
  293 kurang kirang kirang
  294 kuren, kurenan rimbitan rimbitan
  295 kuring, sim kuring abdi
  296 kutu kutu puntang
  297 labuh labuh geubis
  298 lahun, ngalahun ngalahun mangkon
  299 lain san san
  300 laju laju lajeng
  301 laki, lalaki lalaki pameget
  302 laku, payu, laris pajeng pajeng
  303 lalajo nongton nongton
  304 lamun, upama upami upami
  305 lanceuk pun lanceuk tuang raka
  306 lantaran, sabab, marga jalaran, sabab margi
  307 lapar lapar palay tuang
  308 larung, liwat, kalarung kalangkung kalangkung
  309 laun, laun-laun lami-lami lami-lami
  310 lebah, palebah leresan leresan
  311 l?ho l?ho umbel
  312 l?ngoh l?ngoh teu nyandak nanaon
  313 l?tah l?tah ilat
  314 l?tak, dil?tak dil?tak diilat
  315 leumpang leumpang angkat
  316 leungeun leungeun panangan
  317 leungit leungit ical
  318 leutik alit alit
  319 leuwih langkung langkung
  320 lila lami lami
  321 magahan, mapagahan mapagahan ngawurukan, miwejang
  322 mahal mahal awis
  323 maksud maksad maksad
  324 malarat, miskin jalmi teu gaduh teu kagungan nanaon
  325 malem wengi wengi
  326 malik malik mayun
  327 mamayu mamayu mamajeng
  328 mandi mandi siram
  329 maneh, hidep ibu, bapa, ayi, jst
  330 mangka, sing, muga mugi mugi
  331 mangkuk, teu mangkuk teu kantos teu kantos
  332 maot maot pupus, tilar dunya
  333 marhum marhum, jenatna marhum, suargi
  334 mayit mayit layon
  335 m?m?h, sam?m?hna sateuacanna sateuacanna
  336 mending, leuwih hade langkung sa langkung sa
  337 meujeuhna meujeuhna cekap
  338 meureun panginten panginten
  339 mimiti, mimitina kawitna awitna, kawitna
  340 minangka ?tang-?tang ?tang-?tang
  341 minantu minantu mantu
  342 mindeng, remen sering sering
  343 minyak lisah lisah
  344 mitoha mertua mertua
  345 montok montok ageung
  346 muga mugi mugia
  347 mungguh menggah menggah(ing)
  348 mupakat, rempug mupakat, rempug rempag
  349 murah mirah mirah
  350 muriang muriang nyenyepan
  351 najan, parand?n?, sanajan sanaos sanaos
  352 nas?hat, papatah nas?hat, papatah piwuruk, piwejang
  353 ngan mung mung
  354 ngaran wasta, nami jenengan, kakasih
  355 ngeunah ngeunah raos
  356 ngora ngora anom
  357 nguluwut, nguyung nguluwut, nguyung ngangluh
  358 nini pun nini tuang ?yang
  359 nohonan nyaosan, nyumponan nyaosan
  360 nungkulan nungkulan ngaluuhan
  361 nyaho terang uninga
  362 nyana nginten nginten
  363 nyaring nyaring teu acan kulem
  364 nyolow?dor nyolow?dor midua manah
  365 obat, ubar obat, ubar landong
  366 ogan, ondang ondang ulem
  367 om?, ngom?an, menerkeun ngalereskeun ngalereskeun
  368 paham paham, ngartos ngartos
  369 paju, maju majeng majeng
  370 pak?, mak nganggo nganggo
  371 palangsiang, bisa jadi tiasa jadi tiasa jadi
  372 palar, dipalar dipalar dipamrih, dipambrih
  373 palir?, malir malir merhatoskeun
  374 pamajikan pun bojo tuang rayi, geureuha
  375 paman pun paman tuang rama
  376 pancuran, kamar mandi jamban jamban
  377 pand?, mand?an mand?an mapadani, nyamian
  378 pandeuri ti pengker ti pengker
  379 pang, pangna, nu matak nu mawi nu mawi
  380 panggih, manggih mendak mendak
  381 pangkat, kadudukan kadudukan kalungguhan
  382 pangku, mangku mangku mangkon
  383 panitih (perhiasan) panitih sangk?tan
  384 panon panon soca
  385 pantar, sapantar sapantar sayuswa
  386 parah, dipaparah dikinten-kinten dikinten-kinten
  387 parak, marak marak munday
  388 paribasa paripaos paripaos
  389 pariksa, mariksa mariksa marios
  390 parna r?pot wales
  391 paro, saparo sapalih sapalih
  392 parok, teu parok teu sami teu sami
  393 pasti, tangtu tangtos tangtos
  394 pati, teu pati teu patos teu patos
  395 patuh, matuh matuh linggih
  396 payung payung pajeng
  397 pecak, mecak, coba nyobi nyobi
  398 p?dah, sap?dah ku margi, jalaran r?hing
  399 pegat, kapegat kapegat kaandeg
  400 penc?t, menc?tan meuseulan meuseulan
  401 p?nta, m?nta neda, nyuhungkeun mundut
  402 percaya percanten percanten
  403 perelu, perlu perlu peryogi
  404 permisi permios permios
  405 peuting wengi wengi
  406 pianakan pianakan wewetengan
  407 pihap?, mihap wiat ngaweweratan
  408 pikir pikir manah
  409 piligenti piligentos piligentos
  410 pilih, kapilih kapilih kaselir
  411 pindah pindah ngalih
  412 pingping pingping paha
  413 pipi pipi damis
  414 pirang-pirang pinten-pinten pinten-pinten
  415 po dinten dinten
  416 poho hilap lali
  417 potong, popotongan patilasan patilasan
  418 pribadi pribados ku anjeun
  419 prihatin prihatin prihatos
  420 puasa puasa saum
  421 puguh, tangtu tangtos tangtos, kantenan
  422 purun purun kersa
  423 raksa, pangraksa pangraksa panangtayungan
  424 ramo ramo r?ma
  425 ramp mangga mangga
  426 rany?d, ngarany ngarany ngalambangsari
  427 rarabi rarabi garwaan
  428 rasa, rumasa rumaos rumaos
  429 r?a, loba seueur seueur
  430 r?c r?c artos alit
  431 resep, karesep karesep kalangenan
  432 reujeung bareng sareng
  433 reuneuh kakandungan bobot, ngandeg
  434 reureuh reureuh ngaso
  435 rieut rieut puyeng
  436 rikip, ririkipan ririkipan rerencepan
  437 ripuh ripuh repot
  438 robah robah robih
  439 roko, ududeun roko sesepeun
  440 rua, sarua sarupi, sami sarupi, sami
  441 rujuk, rempug rempug rempag
  442 rupa, warna rupi rupi
  443 rusuh, rurusuhan ?ngal-?nggalan ?nggal-?nggalan
  444 saba, nyaba nyanyabaan angkat-angkatan
  445 sabot keur waktu waktos
  446 sabuk, beubeur beubeur beulitan
  447 sadia, sayaga sayagi sayagi
  448 sadu, sasadu tamada tamada, tamoda
  449 sagala sagala saniskanten
  450 sakeudeung sakedap sakedap
  451 sakit, kasakit kasakit kasawat
  452 sakur sakur sugri
  453 salah lepat lepat
  454 salah saurang salah sawios salah sawios
  455 salaki pun lanceuk carog?, tuang raka
  456 salamet salamet wilujeng
  457 salat, solat samb?ang netepan
  458 salempang, hariwang salempang salempang, rejag manah
  459 sal?sma sal?sma pileg
  460 salin, disalin disalin gentos
  461 samak amparan amparan
  462 sampak, nyampak nyampak nyondong, kasondong
  463 samping sinjang sinjang
  464 sanding, kasanding kasanding kasumpingan
  465 sanggeus saparantos saparantos
  466 sanggup sanggem sanggem
  467 saniskara saniskanten saniskanten
  468 saperti sapertos sapertos
  469 sar mondok kulem
  470 sar?r sadayana sadayana
  471 sarta, jeungna deui sareng sareng
  472 sarua sami sami
  473 sasarap sasarap, neda (?njing-?njing) tuang (?njing-?njing)
  474 sawah sawah s?rang
  475 sebut sebat sebat
  476 sedih sedih sedih, sungkawa
  477 s?j s?j san
  478 s?l?h, ny?l?hkeun masrahkeun nyanggakeun, ngahaturkeun
  479 s?l?w?r, ny?l?w midua hat midua manah
  480 s?mah tamu tamu
  481 semet, serek wangkid wangkid
  482 senang senang raos manah
  483 serah, nyerahkeun mirak mirak, ng?s
  484 s?sa, kari kantun kantun
  485 seubeuh sesek wareg
  486 seupah, nyeupah nyeupah ngalemar
  487 seuri seuri gumujeng
  488 siar, nyiar milari milari
  489 sibanyo sibanyo wawasuh
  490 simbut simbut kampuh
  491 sirah sirah mastaka
  492 sirit larangan larangan
  493 sisig sisig susur
  494 sisir pam?r pam?r
  495 soara, sora sora soanten
  496 sono sono honeng
  497 sorangan sorangan nyalira
  498 sor sonten sonten
  499 sugan, manawa manawi manawi
  500 suku suku samp?an
  501 sukur, nyukuran nganuhunkeun nganuhunkeun
  502 sunat, nyunatan ngaberesihan nyepitan
  503 sungut cangkem baham
  504 supaya supados supados
  505 surat serat serat, t?t?san
  506 surup, kasurupan kasarumahan kacalikan
  507 susu susu pinareup
  508 suweng suweng kurabu
  509 suwung suwung suwung, seweng
  510 tab?at adat panganggo
  511 tadina awitna, kawitna kawitna
  512 tai kokotor kokotor
  513 taksir, naksir, ngira nginten-nginten nginten-nginten
  514 taktak taktak taktak
  515 talatah wiat saur wiat saur
  516 tambah tambih wuwuh
  517 tampa tampi tampi
  518 tampolong tampolong, tempat ludah pangludahan
  519 tang?n, katang kanyahoan kauninga
  520 tanggal ping, kaping ping, kaping
  521 tanggung (jawab) tanggel tanggel
  522 tangtung, nangtung nangtung ngadeg
  523 tanwand?, tangtu tangtos tangtos
  524 tanya taros pariksa
  525 tapi nanging nanging
  526 tarang tarang taar
  527 taranjang, ditaranjang ditaranjang diwuwuda
  528 tarima tampi tampi
  529 tatangga tatangga tatangga
  530 tawar, nawar nawis mundut
  531 tayoh, tayohna rupina rupina
  532 t?ang, n?angan milari, ngilari milari, ngilari
  533 tedun, tedunan nyaosan nyaosan
  534 teleg, teureuy teleg telen
  535 tembang, nembang nembang mamaos
  536 t?mpo sarantos sarantos
  537 t?njo, n?njo, tempo ningal ningali
  538 tepi dugi dugi
  539 tepi, nepi dugi dugi
  540 tepung tepang tepang
  541 t?r t?r kawalon
  542 t?r ?nggal ?nggal
  543 terus teras teras
  544 teundeun simpen simpen
  545 tincak tincak dampal
  546 titah, nitah, jurung ngajurungan miwarangan
  547 toa, ua pun ua tuang rama
  548 tonggong tonggong pungkur
  549 topi, dudukuy topi, dudukuy tudung
  550 tulis tulis serat
  551 tulung, pitulung pitulung pitandang
  552 tulus cios cios
  553 tuluy teras lajeng
  554 tumpak tumpak tunggang
  555 tunduh tunduh palay
  556 tunggu antos antos
  557 tungkul, nungkulan nungkulan ngaluuhan
  558 turun turun lungsur
  559 turut, nurut nurut tumut
  560 tutu, nutu nutu meuseul
  561 ucap ucap kedal, lisan
  562 udud, ngaroko udud, ngaroko nyesep, ngalelet
  563 ulah teu k?nging teu k?nging
  564 ulin ulin ameng
  565 umur umur yuswa
  566 unina unina ungelna, unggelna
  567 urus, nguruskeun ngalereskeun ngalereskeun
  568 urut tilas tilas
  569 utah utah luga
  570 utama utami utami
  571 waktu waktos waktos
  572 wani wantun wantun
  573 waras cageur damang
  574 war?h, sawar sapalih sapalih
  575 warga, dulur wargi wargi
  576 watara, sawatara sawatawis sawatawis
  577 wawuh wanoh, kenal kenal
  578 wedak pupur pupur
  579 wedal wedal weton
  580 wilang, kawilang ka?tang ka?tang
  581 wulu, wudu wulu, wudu abdas
  582 yakti (teu lumrah) yaktos yaktos