aksara-sunda

DANGIANG AKSARA SUNDA

Pemaknaan Filosofi terhadap Susunan (Abjad) Aksara Sunda

NGABAGEAKEUN DIGUNAKEUNANA KALAWAN RESMI AKSARA SUNDA DI SAKULIAH TATAR JAWA BARAT –

(ka-1)

Numutkeun pedaran :

– Aksara/Basa Kawi – Aksara Arab/ Fenomenologi Al Qur’an –

– Aksara Arab tina Hakikat Lafadz ALLAH – Aksara Latin –

Ku : H.R. Hidayat Suryalaga

PURWACARITA

Palaturan Daerah (Perda) No.5 taun 2003 nu ditetepkeun ku pamarentah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat,

ngadefinisikeun yen “Aksara Sunda adalah sistem ortografi hasil kreasi masyarakat Jawa Barat yang meliputi Aksara dan

sistem pengaksaraan untuk menuliskan Bahasa Sunda”. Hasil modifikasi garapan Tim Pengkajian Aksara Sunda dina ieu

Loka Karya teh madoman kana:

1. Bentuknya mengacu kepada Aksara Sunda Kuna, sehingga keasliannya terjaga.

2. Bentuknya sederhana sehingga mudah dituliskan.

3. Sistem penulisannya berdasarkan pemisahan kata demi kata.

4. Ejaannya mengacu kepada Bahasa Sunda mutakhir sehingga mudah dibaca.

5. Memperhatikan unsur keindahan (estetika) sehingga kelak disenangi oleh pemakainya dan bisa dilukiskan

kaligrafinya (tulisan indah)

6. Daftar abjad diperkaya dengan khazanah kosa kata Bahasa Sunda mutakhir.

7. Tanda bacanya menggunakan tanda baca yang berlaku untuk menuliskan Bahasa Sunda dengan aksara Latin.

8. Dimungkinkan ditulis dengan menggunakan alat cetak modern, seperti mesin tik, mesin cetak, komputer.

(Dicutat tina makalah RANCANGAN PEMBAKUAN AKSARA SUNDA, nu disusun ku A. Sobana Hardjasaputra, Tedi

Permadi, Undang A. Darsa, Edi S. Ekadjati – Bandung, 1998)

PANGWUWUH PADOMAN AKSARA SUNDA

Nitenan padoman di luhur, ceuk pangemut aya nu peryogi diwuwuhan deui nyaeta:

1. Abjad Aksara Sunda disusun menurut kaidah Aksara Sunda Kuna, dan susunan abjad tambahannya

disesuaikan dengan susunan abjad huruf latin sebagai sumber induknya.

2. Susunan abjad Aksara Sunda tersebut harus mengandung makna filsafat sebagai wahana pandangan hidup

masyarakat Sunda.

SUSUNAN (ABJAD AKSARA SUNDA)

Pikeun mertelakeun No.10 di luhur, Susunan Abjad Aksara Sunda teh bakalna:

(Sumber : Makalah Undang A. Darsa, Drs. M. Hum; Aksara Sunda dan Sistem Tulisnya)

􀂃 AKSARA NGALAGENA (SILABIK)

KA GA NGA

CA JA NYA

TA DA NA

PA BA MA

YA RA LA WA SA HA

SYA KHA FA QA VA XA ZA

􀂃 AKSARA SWARA (VOKAL)

a – i – u – e – o – E – eu

􀂃 SWARA BAKTI (VOKALISASI)

panghulu ( i ), paneleng (e), pamepet (E), paneuleung (eu), panolong (o), panyuku (u), pangwisad (+h), panglayar

(+r), pamingkal (+ya), panyiku (+la) panyecek (+ng), panyakra (ra), pamaeh (0)

􀂃 FUNGTUASI (TANDA BACA)

, koma . titik/peun ; titik-koma : titik-dua ! panyeluk ? pananya ” kekenteng – panyambung ( ) kurung

􀂃 ANGKA

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

sumber:wikipedia.org

 

Iklan

%d blogger menyukai ini: